Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Konsolide Mali Tablo Düzenlenmemesi ile ilgili Bildirim
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Konsolide Mali Tablo Düzenlenmemesi ile ilgili Bildirim

KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 28.05.2010 10:23:19
Özel Durum Açıklaması (Genel)


Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08 Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Hayır
Özet Bilgi:Konsolide Mali Tablo Düzenlenmemesi ile ilgili Bildirim

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bankamızın Mart / 2010 Dönemine Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporunun beşinci bölümünün 8'inci maddesinde de açıklandığı üzere, Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ"in "Konsolide Finansal Tablo Düzenleme Zorunluluğu" başlıklı 5'inci maddesinin 5'inci fıkrası "Kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliğindeki bir bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık veya iştirakin aktif toplamının ana ortaklık bankanın aktif toplamının yüzde birinden az olması ve bu sınırın altında bulunan kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklık, iştirak ve birlikte kontrol edilen ortaklık payları toplamının, ana ortaklık bankanın aktif toplamının yüzde beşini aşmamış olması durumunda önemlilik ilkesi de dikkate alınarak söz konusu ortaklıklar konsolidasyon kapsamı dışında bırakılabilir." hükmü gereğince, Bankamızca Mart 2010 ve müteakip dönemler için konsolide mali tablo düzenlenmeyecektir.

Konsolide mali tablo düzenleme zorunluluğu oluşması durumunda ikinci bir Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4207