Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bilgilendirme Politikası
 
Ana Sayfa \ Yatırımcı İlişkileri \ Kurumsal Yönetim \ Bilgilendirme Politikası

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Bilgilendirme Politikası

1. Genel Çerçeve ve Amaç

Bankamız bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) düzenlemeleri ile Bankamız Yönetim Kurulu’nca kabul edilen ve Faaliyet Raporu’nda yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na uygun bir şekilde ve Bankamızla ilgili tüm sermaye piyasası katılımcıları, düzenleyici otoriteler ile diğer kişi ve kurumlarla aktif ve şeffaf bir iletişim politikası amaçlanarak hazırlanmıştır.

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında temel amaç; ticari sır, banka sırrı ve müşteri sırrı kapsamında olan bilgiler hariç olmak üzere, borsalarda işlem gören Bankamız sermaye piyasası araçlarının (hisse senedi ve diğer menkul kıymetler) değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkiyebilecek ve/veya etkileme ihtimali olan, finansal ve finansal olmayan bilgilerin; pay sahiplerine, müşterilere, kreditörlere, yatırımcılara, çalışanlara ve ilgili tüm taraflara zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay analiz edilebilir şekilde ve en düşük maliyetle açıklanması ve bu bilgilere eşit koşullarda ulaşılmasının sağlanmasıdır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni benimsemiş olan ve bu ilkelerin uygulanmasında azami gayreti gösteren Bankamız, Bilgilendirme Politikası’nı Sermaye Piyasası ve Bankacılık Mevzuatı çerçevesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak yürütür.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bankamızın Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bankamızın Bilgilendirme Politikası’nın uygulamasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Bankamız Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır.

Bankamızın Bilgilendirme Politikası uygulamaları Yönetim Kurulu adına Kurumsal Yönetim Komitesi gözetiminde yürütülmektedir. Komite, icrai görevi olmayan Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin başkan ve başkan vekilliğinde, İnsan Kaynakları, İş Ürün ve Planlama,   Mali İşler Daire Başkanları, Kurumsal Bankacılık ve Yatırımlar, Bütçe, Bilgi İşlem  Müdürleri ve bu birimlerin bağlı oldukları Genel Müdür Yardımcıları, ve Bankamız Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum Personelinden oluşmaktadır.  Komitenin sekreterya işleri Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi fonksiyonlarını da üstlenmiş olan “Kurumsal Bankacılık ve Yatırımlar Müdürlüğü” tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Bankacılık ve Yatırımlar Müdürlüğü, bilgilendirme politikası çerçevesinde Bankamızın diğer birimleri ile sürekli iletişim halindedir.

Finansal tablo ve dipnotları ile Faaliyet Raporu’nun açıklamasında Mali İşler Daire Başkanlığı ve Bütçe Müdürlüğü görevlidir.
3. Yöntem ve Araçlar

Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Bankamız tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir:

  1. BİAŞ ve SPK’ya iletilen Özel Durum Açıklamaları

 

  1. Dönemsel olarak BİAŞ ve SPK’ya iletilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu  ve beyanlar
  1. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
  1. Gerekli durumlarda (sermaye artırımı, Genel Kurul toplantıları gibi), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular
  1. Bankamızın internet sitesi (http://www.kalkinma.com.tr)
  1. Yıl içinde yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
  1. Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar

 

4. Özel Durum Açıklamaları

Bankamız özel durum açıklamaları, SPK’nın Seri:VIII No:54 Tebliğ’i ve bu tebliğ çerçevesinde yayımlanan özel durum açıklamalarına ilişkin rehber hükümlerine göre yapılır. Bu çerçevede özel durum açıklamaları elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılır. Ayrıca bu açıklamalar Bankamız internet sitesinde yayınlanır.
5. Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

Yazılı ve görsel basında çıkan Bankamız ile ilgili haberler takip edilir.

Yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, Bankamızı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda Bankamız internet sitesinde açıklama yapılır. 

6. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, SPK tarafından 06.02.2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VIII, No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 4. Maddesinde tanımlanmış olup; idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesine ilişkin kriterler Bankamızın kuruluşunu düzenleyen 4456 Sayılı Kanun ve bu kanun esas alınarak  Bakanlar Kurulu’nun 17.01.2011 tarih ve 2011/1368 sayılı kararı ile 10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankamız Personel Yönetmeliği ile Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer almaktadır.

7. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması


Bankamız mali tablo ve raporları BDDK, SPK düzenlemeleri, Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanır. Mali tablo ve raporlar, bağımsız denetim ve sınırlı bağımsız denetim sonrası Yönetim Kurulu’nun onayından geçerek öngörülen süreler içerisinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’da kamuya açıklanmasını müteakip BDDK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği’ne gönderilir. Mali tablo ve raporlarda, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Denetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi üyeleri, Finansal Raporlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Daire Başkanı’nın doğruluk beyanlarını gösteren imzaları ve rapora ilişkin soruların iletilebileceği yetkili personel (Mali İşler Müdürü ) iletişim bilgileri de yer alır. Yıllık mali tablo ve raporlar, her yıl Nisan ayı sonuna kadar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve daha sonra T.C Resmi Gazete’de ilan edilir.

8. Faaliyet Raporları

BDDK Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanan Bankamız Faaliyet Raporu’nda; bağımsız denetim firmasının uygunluk görüşü, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, Bankamız ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler,  kurumsal yönetim uygulamaları, finansal bilgiler ve risk yönetimine ilişkin değerlendirmeler ile ilgili hesap dönemine ait solo ve konsolide bazda hazırlanan mali tablo ve dipnotları ve bağımsız denetim raporu bilgileri yer alır.

Bankamız yıllık faaliyet raporları, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulur. Yıllık Faaliyet Raporu, Bankamız internet sitesinde (www.kalkinma.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmakta ve basılı hali istenildiği takdirde Bankamızdan temin edilir.

9. Diğer Bildirimler

Yukarıda belirtilen bildirimler dışında, Banka ile ilgili konularda, basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına bilgi, haber ve demeçler Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür  ya da Genel Müdürün izni çerçevesinde görevlendirilen Banka çalışanları tarafından verilir.

10. Etik Kurallar

Bankamızda etik kurallara ilişkin uygulamalar 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.

Bankamız, Türkiye Bankalar Birliği’nce 26.07.2006 tarihinde ilan edilen Bankacılık Etik İlkeleri’ne de iştirak eder. 
11. İnternet Sitesi (www.kalkinma.com.tr)

Bankamız internet sitesinde Kuruluş Kanunu ve Esas Sözleşme metinleri, yönetim yapısı, kurumsal yönetime ilişkin bilgiler, finansal bilgiler, özel durum açıklamaları, duyurular, organizasyon yapısı, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, iletişim bilgileri, sosyal sorumluluk faaliyetleri, insan kaynakları ve yatırımcılara yönelik sermaye piyasası hizmetlerine ilişkin bilgiler yer alır.

 

16878