Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Banka Esas Sözleşmesi
 
Ana Sayfa \ Hakkımızda \ Kurum Mevzuatı \ Banka Esas Sözleşmesi

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Esas Sözleşmesi

Kuruluş
MADDE 1
.- 17.10.1999 tarih ve 4456 Sayılı Kanun ve iş bu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere tüzel kişiliğe sahip, Anonim Şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmuştur.

Unvan, Merkez ve Şubeler
MADDE 2.- BANKA'nın unvanı "TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ (TKB)" olup, bu Esas Sözleşmede kısaca BANKA olarak anılacaktır.

BANKA'nın merkezi Ankara'dadır. Adresi, "Necatibey Cad. No: 98 ANKARA”dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve T.T.S.G.'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat BANKA'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş BANKA için bu durum fesih sebebi sayılır. BANKA Yönetim Kurulu'nun kararı ile Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında şube, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir.

Süre
MADDE 3
. - BANKA, süresiz olarak kurulmuş olup, 4456 Sayılı Kanun'da düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir.

Amaç ve Konu
MADDE 4
. - BANKA'nın amacı; Türkiye'nin kalkınması için; anonim şirket statüsündeki teşebbüslere kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve işletme desteği sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yapmaktır. Banka bu amaçları gerçekleştirmek üzere;

1.Türk Lirası ve döviz olarak kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi açabilir, kâr ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri yapabilir. Yerli ve yabancı kişi ve kurumlara gerekli teminatın alınması karşılığında garanti verebilir ve aracı olabilir.

2. Her türlü menkul kıymetleri satın alabilir, satabilir ve tahvil garantisi verebilir.

3. Araştırma, proje geliştirrne ve eğitim çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir, teknik yardım verebilir. Finansman ilişkilerinde bulunduğu şirketlerin rantabl çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alabilir.

4. Şirketlere kredi açabilir, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, gerektiğinde rehabilitasyon; bonifıkasyon, konsolidasyon yapabilir. Bankanın öncülüğünde şirket kurabilir ve iştiraklere ait hisse senetlerini alabilir, satabilir, geri alabilir ve kâr garantisi verebilir.

5. İthalat, ihracat ve görünmeyen muameleler gibi her türlü kambiyo işlemlerini yapabilir ve döviz pozisyonu tutabilir.

6. Sigorta acentalığı yapabilir.

7. Gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açabilir.

8. Yurtiçi ve yurtdışı fınansman kurumlarıyla işbirliği yapabilir, bunların katıldığı ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir.

9. Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından ve her türlü fonlardan kaynak sağlayabilir.

10. Sanayide mülkiyetin geniş halk kitlelerine yayılmasını sağlayacak tedbirleri alır.

11. BANKA kaynaklarını kalkınma planı ve yıllık programların hedef ve ilkelerine uygun olarak kullanır.

12. Amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemleri yapabilir.

13. Her türlü menkul ve gayrimenkul malları alır, satar, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve sair hakları tesis edebilir.

14.BANKA açtığı krediler karşılığında, menkul rehni, ticarî işletme rehni ve gayrimenkul ipoteği de dahil olmak üzere her türlü teminatı alabilir.

Sermaye
MADDE 5.
– BANKA, 4456 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir,

Banka kayıtlı sermayesi 2.500.000.000.- (İkimilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerde, 250.000.000.000.- (İkiyüzellimilyar) adet paya bölünmüştür.

BANKA'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000.-(Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K 'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Esas Sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ise, Genel Kurul Kararı üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu; pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya ve tahsisli pay satışı yapmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Borçlanma Araçlarının İhracı
MADDE 6
. - BANKA, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen ve tanımlanan borçlanma imkanı sağlayan her türlü borçlanma aracını ihraç edebilir. Borçlanma araçlarının ihracında BANKA Yönetim Kurulu yetkilidir.

BANKA'nın Hazine kefaletiyle çıkaracağı tahviller, Devlet tahvillerinin sahip olduğu her türlü hak, imtiyaz ve muafıyetlerden istifade eder.

BANKA, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca menkul kıymetler yatırım ortaklığı ve menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir ve aracı kurum olarak faaliyet gösterebilir.

Hesap dönemi ve iş programı
MADDE 7.
- BANKA'nın hesap dönemi takvim yılıdır.

BANKA her hesap dönemi için faaliyetlerini düzenleyen bir iş programı hazırlar. Bu iş programında;
a) Plasman programına,
b) Personel kadrosuna,
c) Yatırım programına,
d) Gelir ve gider bütçesine,
e) Finansman programına,
f) Değerlendirme kıstaslarına,
g) İşçi şirketi tanımına;
h) Gerekli görülen diğer konulara,
yer verilir.

Genel Kurul
MADDE 8
. – Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, yılda en az bir defa hesap dönemini takibeden ilk altı ay içerisinde toplanır.

Genel Kurul, BANKA merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.

Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi Başkanlık eder. Toplantıda hissedarlar arasından iki kişi oy toplama görevlisi, hissedarlar arasından veya dışardan iki kişi de katip olarak seçilir.

Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Oylar el kaldırma suretiyle kullanılır. Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanununda yazılı toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım;

BANKA’nın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. BANKA, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu
MADDE 9.
– BANKA, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, idare ve temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu ve 4456 sayılı Banka Kuruluş Kanunu çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönerge ile devretmeye yetkilidir. BANKA adına düzenlenecek evrakın, verilecek vesikaların, imzalanacak sözleşmelerin geçerli olması ve BANKA'yı bağlaması için bunların Bankanın ticaret unvanı veya unvanı gösteren kaşe altına Yönetim Kurulu'nca BANKA'yı temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organıdır.

a)Yönetim Kurulu;


1.Genel Müdür,
2. Hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilecek altı üye, olmak üzere bir başkan, toplam yedi üyeden teşekkül eder.

b) Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için;

1. Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip bulunmak,
2. Yüksek öğrenim yapmış olmak
3. Hissedarlar, arasından Genel Kurulca seçilecek üyelerden üçünün hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında, en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması gerekir. Diğer üyelerde ise meslekî ihtisas şartı aranmaz

c) Yönetim Kurulunun başkanı Genel Müdürdür.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

e) Yönetim Kurulu, en az ayda iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar bu salt çoğunluğun oybirliği ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin belirlenmesi, nitelikleri, seçilmeleri ve benzeri konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine göre hareket edilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri
MADDE 10.
- Yönetim Kurulunun temel görevi Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, BANKA’nın 4456 sayılı Kanun ve işbu ana sözleşme ile belirlenen amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır.

Yönetim Kurulu bu meyanda;
a)Şirketlere kredi açılmasına, sermayelerine iştirak edilmesine, BANKA’nın öncülüğünde şirket kurulmasına ve iştiraklere ait hisse senetlerinin satılmasına, geri alınmasına ve kâr garantisi verilmesine karar verir.

b)Yurt içinde ve dışında temsilcilikler, şubeler ve irtibat büroları açılmasına ve kapatılmasına karar verir.

c) BANKA’ya kaynak sağlamak için gerekli tedbir ve kararları alır.

d) Orta ve uzun vadeli planlar ile bu Esas Sözleşmenin 7. Maddesine göre hazırlanacak yıllık iş programını onaylar, izler ve gerektiğinde değiştirir.

e) Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabını ve kârın dağıtım şeklini hazırlayarak Genel Kurula önerir.

f)BANKA faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini tespit eder ve yönetmelikleri karara bağlar.

g) Genel Müdürün önerisi üzerine üst düzey yöneticileri tayin eder ve bunların görev ve yetkilerini belirler.

h) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük makamlarının boşalması halinde, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekâlet edecek Yönetim Kurulu üyesini ve Genel Müdürlüğe vekâlet edecek Genel Müdür Yardımcısını seçer ve Bakanın onayına sunar.

ı)BANKA’nın iştiraklerindeki yönetim kurulu üyeleri ve denetçi adaylarını bu konuda uzman kişiler arasından seçer.

j)Mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

k)Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Yönetim Kurulu çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesini teminen Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile ilgili mevzuatın öngördüğü diğer komiteleri kurar.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirterek Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, yetkili kılındığı hususlardaki uygulamaları hakkında Yönetim Kuruluna ilk toplantısında bilgi verir. Yetki devri Yönetim Kurulunu sorumluluktan kurtarmaz.

Genel Müdür
MADDE 11
. - Genel Müdür ortak kararname ile tayin edilir. Görevden alınma, tayindeki usule göre yapılır.

Genel Müdürün hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olması şarttır.

Genel Müdürün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) BANKA'yı ilgili mevzuat, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yönetir.

b) İdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı Bankayı temsil eder ve temsil yetkisini gerektiğinde devreder.

c) Üst düzey yöneticilerin tayinlerini teklif ve diğer personeli tayin eder.

d) BANKA sermayesi ile mali kaynakların, kuruluş amacına ve verimlilik esaslarına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlar.

e) Mevzuatın verdiği diğer görevleri yapar.

Genel Müdür gerekli gördüğü takdirde yetkilerini kısmen daha alt kademelere devredebilir.

Yetki devri Genel Müdür'ü sorumluluktan kurtarmaz.

Genel Müdür Yardımcıları
MADDE 12
. -Genel Müdür Yardımcıları ortak kararname ile tayin edilir. Genel Müdür Yardımcılarının asgari yarısı hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında olmak kaydıyla en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır.

Bağımsız Denetçi
MADDE 13.
- Denetçilerin seçilmesi, görevden alınması ve sözleşmenin feshi hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Kârın Dağıtımı
MADDE 14.
- BANKA'nın gayrisafì kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kârdan, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir.

Bu şekilde dağıtılacak birinci temettüden sonra kalan kârın, Genel Kurulca tespiti yapılacak % 5'e kadar olan kısmı, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dahilinde dağıtılmak üzere temettü olarak personele ayrıldıktan sonra, kalan kârdan Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve kalanı Genel Kurulca pay sahiplerine ikinci temettü payı olarak dağıtılır.

Banka'ya Tanınan İstisna ve Muafiyetler
MADDE 15.
- BANKA, Sayıştay denetimine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir.

BANKA'nın taşınır ve taşınmaz malları, paraları, hak ve alacakları haczedilemez.

BANKA kuruluş amacı ve faaliyet konularının gerçekleşmesi için gayrımenkulleri tasarruf eder, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve sair hakları tesis eder.

BANKA'nın, Yatırımları Teşvik Fonundan kullandırdığı krediler ve bu kredileri kullanan şirketlerce BANKA'ya yapılan her türlü ödemeler banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır. Bu kredi işlemleri ile ilgili senetler, makbuzlar, taahhütname, mukavelename, kefaletname ve temliknameler, teminat ve kefalet mektupları, mektup ve telgraflar, dekontlar, münakale, tediye emirleri ve her nevi kâğıtlar, kayıtlar, defterler, hesap hülasaları, kredi lehdarlarından BANKA'ca alınacak beyanname bilanço ve işletme hesabı hülasaları, menkul rehni ve gayrimenkul ipoteği işlemleri; bu şirketlerin BANKA emrine tanzim edeceği senetler, reeskont senetleri, damga vergisinden, noter ve tapu harçlarından ve her türlü harçlardan muaftır. BANKA'nın amaçları doğrultusunda taşınmaz mal alım satımı ile açtığı kredilerin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta veya haricen satışında BANKA üzerinde kalması halinde, satış devir ve intikal ile ilgili her türlü işlemler, girdiği ihalelerle ilgili işlemler, tahvil ihracı dahil yurtdışından temin ettiği krediler ve bu kredilere ait işlemler, açılan kredilere mahsuben yapılan tahsilatlar, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı dava, takip ve talepler; teminattan, damga, katma değer, veraset ve intikal, banka ve sigorta muameleleri vergilerinden, noter, tellallık, tapu, icra, tahsil, feragat, cezaevi harçlarından ve diğer her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

İlanlar
MADDE 16.
- İlanlar; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
MADDE: 17
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır,
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Bankanın her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Bu husustaki Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Hüküm Bulunmayan Hususlar
Madde-18
Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda; BANKA'nın kuruluşunu düzenleyen 4456 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
2906